TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK SZÜLEINEK

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2022/23-as tanévre történő beiratkozás személyesen történik az iskolában 2022. április 21-én vagy 22-én, naponta 8:00 órától 19:00 óráig. A szülők számára április 6-án megnyílt a KRÉTA felület (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap), ahová a személyes beiratkozást megkönnyítve feltölthetik a szükséges dokumentumokat a választott vagy a körzetes iskolába. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)”  felület 2022. április 22-én 12 óráig lesz nyitva, ezért kérem, hogy legkésőbb a beiratkozás előtti napon küldjék el az adatokat.

A szülő csak egy általános iskolába nyújthatja be a gyermeke jelentkezését.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét.

(Javasolt számítógép használata illetve szülői/gondviselői azonosítóval használható)!

 1. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 2. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 3. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága: 

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenesfelhasználóként!
 3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába (BÁI) menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

A KRÉTA rendszeren történő regisztrációhoz az alábbi tájékoztatóból kaphatnak segítséget: 11_KRETA_BAI_SZULOI_TAJEKOZTATO_2022.pdf

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz hozza magával az alábbiakat:

 • Az Ön (törvényes képviselő) személyes iratait
 • Gyermeke személyi igazolványát, lakcímkártyáját
 • TAJ-kártyáját
 • Ha a gyermeke részt vett szakértői vizsgálaton, akkor az erről készült szakvéleményt

A beiratkozás során nyilatkozni kell:

 • A gyermek törvényes képviseletéről[1]
 • A Hit és erkölcstan vagy etika tantárgy választásáról
 • Életvitelszerű ott lakásról.[2]

A kréta rendszerben történő regisztráció után amennyiben lehetősége van rá, kérem nyomtassa ki a legenerált nyilatkozatokat és hozza megával a beiratkozáskor.

Az intézmények legkésőbb 2022. május 6-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

Üdvözlettel: Csüdömné Szalai R Judit

intézményvezető

[1] „4:175. § [Közösen gyakorolt szülői felügyeleti jogok]

(1) A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

(2) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása.

(3) Ha a különélő szülők egyes, a (2) bekezdésben meghatározott, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.

[2] (7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

További információkért keressék bizalommal intézményünket elérhetőségeink egyikén:

+36-96-510-601, titkarsag@kolcsey-gyor.edu.hu

Csüdömné Szalai R Judit
intézményvezető